ziyaretçi defterimiz
Ziyaretçi defterimizi ziyaret edin!Haber Detayları
29.06.2012 01:07

Sözleşmeli Ücretleri Yeniden BelirlendiMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü "Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları" ile ilgili genelge yayınladı:

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184                                                                              28.06.2012* 7270
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları
GENELGE
(Sıra No:5)
1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla; 1/1/2012–30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827) olarak belirlenmiştir.
1/7/2012 – 31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,071589) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,9579) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak belirlenmiştir.
Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2012 yılında sözleşmeli personel olarak çalışanların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin yeniden tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları ile 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli ile ekli (2) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilmiştir.
Buna göre;
a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birlikleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde ve 2012 yılı için düzenlenmiş olan sözleşmeler kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sözleşmelerinde belirtilen aylık net ücretler, yeni bir sözleşme yapılmaksızın ve sözleşmenin başlangıç tarihinden 30/06/2012 tarihine kadar olan dönem için %4 artırımlı olarak uygulanacaktır. Ancak, bu şekilde %4 artırım sonrasında ödemeye esas alınacak aylık net sözleşme ücreti, ilgili unvan için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetvelinde belirtilen aylık net ücret tavanından hiçbir şekilde daha fazla olmayacaktır. Bu şekilde %4 oranındaki artıştan kaynaklanan fark ödemeleri brüt ücrete dönüştürülecek ve brüt ücret üzerinden gerekli kesintiler yapılarak hesaplanan net tutar defaten personele ödenecektir.
b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen açıklamalara uygun olarak yapılacak hesaplamalara göre sözleşme ücreti farkı ödenecek personelin, 1/1/2012-14/6/2012 tarihleri arasındaki dönemden kaynaklanan fark ödemelerinin toplam net tutarının %2,25’i oranındaki geç ödeme farkı, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecektir.
c) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 13 üncü maddesinin, “Kütüphaneci” ve “Sosyolog” unvanları dahil bazı unvanlar hakkında uygulanacak zam ve tazminatlara ilişkin hükmü gereğince, “Sosyolog” ve “Kütüphaneci” unvanlarına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin aylık net ücret tavanlarının yukarıda belirtilen %4 oranındaki genel artışın dışında ayrıca artırılmasına imkan sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun söz konusu Kararı gereğince, bu Genelge’ye ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetvelinde, “Sosyolog” ve “Kütüphaneci” unvanlarına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin aylı net ücret tavanları, söz konusu artış dikkate alınarak yeniden hesaplanmıştır. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren “Sosyolog” ve “Kütüphaneci” unvanlarına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak çalışmaya devam eden veya aynı unvanlarda bu Genelgenin yayımı tarihinden önce işe alınmış olanların aylık net sözleşme ücretlerinde %4 oranı dışında ayrıca bir artış yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, söz konusu 13 üncü madde gereğince yapılacak artış, genel bir artış özelliği taşımadığından, bu unvanlar için ayrıca bir artış yapılmak istenilmesi halinde, aylık net ücret tavanının geçilmemesi kaydıyla; belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından yeniden ücret tespiti yapılacak ve ilgili personelin sözleşmesi de yenilenecektir. Bu şekilde sözleşmesi yenilenenlere, yeni sözleşmenin başlangıç tarihine göre hesaplanacak fark ödemeleri, gerekli kesintiler yapılmak suretiyle defaten personele ödenecektir. Ancak, bu fark ödemeleri için ilgililere ayrıca geç ödeme farkı ödenmeyecektir.
ç) Söz konusu personele 1/7/2012 tarihinden sonra ise, 1/1/2012 tarihi ile 30/6/2012 tarihleri arasındaki dönem için yukarıdaki (a) bendine göre yapılacak zorunlu ve (c) bendine göre yapılacak ihtiyari artışlar neticesinde ortaya çıkan aylık net sözleşme ücretinin %4 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden aylık net sözleşme ücreti ödenecek olup, bu şekilde hesaplanacak aylık sözleşme ücreti de, ilgili kadro unvanı için ekli (2) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetvelinde belirtilen aylık net ücret tavanından hiçbir şekilde daha fazla olmayacaktır.
d) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2012 tarihinden itibaren ilk defa çalıştırılmaya başlanacak sözleşmeli personel için unvanlar itibarıyla geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli (2) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilmiştir. İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2012 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için ekli tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.
e) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Fiyat Endeksinin; 2012 yılı Haziran ayı endeksinin 2011 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen %4 oranını aşması halinde, sözleşmeli personelin ücretleri de 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere %4’ü aşan kısım ile sınırlı olarak ayrıca artırılacaktır.
f) 15/12/2012 tarihinde yapılacak ücret ödemeleri, 31/12/2012 tarihine kadar olan dönem ile sınırlı tutulacak ve sözleşmeli personele 17 gün üzerinden ücret ödenecektir. 2012 yılında çalıştırılmış olanlardan 2013 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2012 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, 2013 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak 2013’de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir sözleşme düzenlenecektir.
g) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli ile (2) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.
3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 6 ncı maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (3) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere; 2012 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (3) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.
b) 15/1/2012 tarihinden itibaren olan dönem için söz konusu personele daha önce verilmiş olan ek ödemeler, yukarıdaki (a) bendine göre hesaplanacak ek ödeme toplamından mahsup edilecek ve artan bir tutar olması halinde bu artan tutar kendilerine ödenecektir. Aynı dönem için önceden verilmiş ek ödeme tutarı toplamının, yukarıdaki (a) bendine göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak tutardan fazla olması halinde ise, aradaki fark personelden ayrıca tahsil edilecektir.
c) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.
ç) 15/1/2012 tarihi ve sonraki döneme ilişkin ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.
d) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.
e) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.
4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yiyecek yardımından yararlandırılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
EKLER:
Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli
Ek-2 (2) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli
Ek-3 (3) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

Ekler için TIKLAYINIZ.