ziyaretçi defterimiz
Ziyaretçi defterimizi ziyaret edin!Haber Detayları
09.10.2012 15:21

Büyükşehir Tasarısında Personelin DurumuUzun zamandır beklenen büyükşehir düzenlemeleri ile ilgili bilgiler, Hükümetin TBMM’ye gönderdiği “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” ile ilk defa ciddi bir şekilde kamu oyunun önüne geldi.
Kanun Tasarısı, 8 Ekim 2012 tarihinde TBMM’ye ulaşmıştır.
Kanun Tasarısında personelle ilgili olan hükümleri MİARGEM Başkanı Sayın Halil MEMİŞ sizler için değerlendirdi.
Yapılan değerlendirme aşağıya alınmıştır:
Kamu oyunda hep konuşulan ancak içeriği konusunda pek açıklama yapılmayan, ilgili kesimlerin büyükşehir belediye tasarısı olarak adlandırdığı çalışmalar tamamlanmış ve Hükümet Tasarısı olarak “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” adı altında 8.10.2012 tarihinde TBMM’ye gönderilmiştir.
Söz konusu Kanun Tasarısı bir çok hususu kapsamaktadır. Özellikle Tasarıdan etkilenecek olan kurumlardaki personel, durumlarının ne olacağını merak eder durumdadırlar. Bu nedenle, öncelikli değerlendirmelerimizden biri bu olacaktır. Diğer hususlarla ilgili değerlendirmelerimiz de zamanı geldikçe kamu oyu ile paylaşılacaktır.
Personel açısından en büyük beklentilerden birisi, belediyeler ve il özel idarelerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı yönündeki beklentiydi. Bunlar kadar yoğun kamu oyunda yer almasa veya Hükümetin gündeminde olmasa da bu kurumlarda çalışan daimi işçilerin durumu da azımsanmayacak şekilde merak konusu olan hususlardan biri olarak karşımızda durmaktaydı.
Beklentinin esasını, sürekli gündeme getirilen sözleşmeliye kadro verilmesi hususunun, kısaca büyükşehir tasarı olarak adlandırılan Tasarı ile halledileceği oluşturmaktaydı.
Ancak, bu yönde beklentisi olanlar açısından sonuç tamamen hayal kırıklığı olmuştur.
Kanun Tasarısında personelle ilgili iki ayrı durum söz konusudur:
1- Büyükşehir Belediyesine dönüşen illerde kapanan belediyelerin ve il özel idarelerin personelinin durumu.
2- Büyükşehire dönüşen iller dışındaki illerde bulunan ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2011 yılı nüfusu 2000’in altında olduğu için kapanan belediyelerin personelinin durumu.
Büyükşehir Belediyesine Dönüşen İllerde Kapanan Belediyelerin ve İl Özel İdarelerin Personelinin Durumu
Büyükşehir Belediyesine dönüşen illerde kapanan belediyelerin ve il özel idarelerin personelinin durumu, Tasarının geçici 1 inci maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan maddenin 3 üncü fıkrasına göre, bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle uygulamaya konulur.
Aynı maddenin 6 ncı fıkrasına göre ise, bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.
Yine maddenin 7 nci fıkrasına göre, bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.
Maddenin 9 uncu fıkrası ile öngörülen husus ise, bu şekilde belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Burada gönderilecek personel, söz konusu belediyelere ve bağlı kuruluşlarına devredilen personelden ihtiyaç fazlası olduğu bu belediye ve kuruluşlar tarafından bildirilen personellerin başka kurumlara aktarılacaktır.
Aktarılacak olan bu personelden;
a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde nakledilir. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal haklan çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.
c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dahilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.
ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibariyle diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Maddenin 10 uncu fıkrasına göre, bu Kanun kapsamında devre konu personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Devir işlemine tabi tutulan işçilerin ilgili takvim yılında mahalli idarelerde çalışılan süreyle kısıtlı olmak üzere ilave tediye haklarından ödeme tarihine bağlı olmaksızın mahalli idareler sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.
Aynı maddenin 11 inci fıkrasına göre, devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.
Büyükşehire Dönüşen İller Dışındaki İllerde Bulunan Ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre 2011 Yılı Nüfusu 2000’in Altında Olduğu İçin Kapanan Belediyelerin Personelinin Durumu
Büyükşehire dönüşen iller dışındaki illerde bulunan ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2011 yılı nüfusu 2000’in altında olduğu için kapanan belediyelerin personelinin durumu ise, Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan maddenin 2 nci fıkrasına göre, bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, il özel idaresine devredilir.
Maddenin 6 ncı fıkrasına göre, bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli bağlandığı belediyeye devredilir.
Bu maddenin 8 inci fıkrasına göre de, bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar, yukarıda bahsettiğimiz şekilde (Büyükşehir Belediyesine Dönüşen İllerde Kapanan Belediyelerin ve İl Özel İdarelerin Personelinin Durumu başlığı altında belirtildiği şekilde) diğer kamu kurumlarına devredilir.
Bu düzenlemeler çerçevesinde durum özetle şu şekildedir:
Büyükşehir Belediyesine dönüşen illerde kapanan belediyelerin ve il özel idarelerin personeli;
Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecektir.
Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecektir.
Büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacaktır.
Ayrıca, büyükşehire dönüşen iller dışındaki illerde bulunan ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2011 yılı nüfusu 2000’in altında olduğu için kapanan belediyelerin personeli ise il özel idaresine devredilecektir. Buna karşılık nüfusu düşük olup bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli de bağlandığı belediyeye devredilecektir.
Bu şekilde belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili işlemlerden sonra, söz konusu belediyelere ve bağlı kuruluşlarına ve il özel idareleri ile birleştiği belediyeye devredilen personelden ihtiyaç fazlası olduğu bu belediye ve kuruluşlar tarafından bildirilen personeller başka kurumlara aktarılacaktır.
Aktarılacak olan bu personelden;
a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde nakledilecektir.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca yukarıdaki süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanacaktır.
c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara yukarıdaki süreler dahilinde atanacaktır.
Görüleceği üzere, Kanun Tasarısında belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personel ve sürekli işçilerle ilgili herhangi bir ayrıcalıklı düzenleme yapılmamıştır.
Sadece, daha önceki uygulamaların aksine sözleşmeli personelin de ihtiyaç fazlası kapsamına alınarak başka kurumlara nakli öngörülmüştür.
Mahalli İdare Birliklerinin (KHGB Dahil) Durumu
Tasarının geçici 1 inci maddesinin 27 nci fıkrasına göre, il sınırlarını kapsayacak büyükşehir uygulaması sonucu, tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri (KHGB dahil), ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise yukarıda belirttiğimiz hükümlere göre hareket edilecek, komisyon tarafından pozisyonlarına ve statülerine uygun başka kurumlara nakilleri gerçekleştirilecektir.

MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ MAKALELER İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.